Waist Circumference and Subclinical Thyroid Dysfunction in a Large Cohort of Chinese Men and Women

Xiangxiang Liu, Chunmei Zhang, Zhaowei Meng, Xue Li, Ming Liu, Xiaojun Ren, Mei Zhu, Qing He, Qing Zhang, Kun Song, Qiyu Jia, Ziyu Yan, Pingping Zhou, Fengxiao Zhao, Huiying Wang, Xiaoxia Liu, Sen Wang, Xuemei Zhang, Xiaoran Wang, Zhengzhou Pan, and Qian Chen

Endocrine Practice

August 2018, Vol. 24, No. 8, pp. 733-739

ABSTRACT FULL TEXT PDF