Exposure to Famine in Early Life and the Risk of Osteoporosis in Adulthood: A Prospective Study

Liyao Zong, Liangchun Cai, Jixing Liang, Wei Lin, Jin Yao, Huibin Huang, Kaka Tang, Ling Chen, Liantao Li, Lixiang Lin, Hongjie Chen, Meizhi Li, Jieli Lu, Yufang Bi, Weiqing Wang, Junping Wen, and Gang Chen

Endocrine Practice

April 2019, Vol. 25, No. 4, pp. 299-305

ABSTRACT FULL TEXT PDF