Associations Between Vitamin D and Microvascular Complications in Middle-Aged and Elderly Diabetic Patients

Heng Wan, Yuying Wang, Kun Zhang, Yi Chen, Sijie Fang, Wen Zhang, Chiyu Wang, Qing Li, Fangzhen Xia, Ningjian Wang, and Yingli Lu

Endocrine Practice

In Press

ABSTRACT PDF